موضوعات وبسایت : آموزش آیین نامه رانندگی

آموزش آیین نامه رانندگی

آموزشگاه رانندگی پویا

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس۱آیین نامهشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۹۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۲آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۰۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۳فنییک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۰۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب مهندس بنی اسدی۴آیین نامهدوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۱۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۵آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۶فنیسه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب مهندس بنی اسدی۷آیین نامهچهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۸آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۴۱۰:۰۰۱۲:۰۰سرکارخانم علیزادهجلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس۱آیین نامهشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۲۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم علیزاده۲آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم علیزاده۳فنییک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۳۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب مهندس بنی اسدی۴آیین نامهدوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۴۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم علیزاده۵آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۵۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم علیزاده۶فنیسه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۵۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب مهندس بنی اسدی۷آیین نامهچهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم علیزاده۸آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۷۱۰:۰۰۱۲:۰۰سرکار خانم علیزادهجلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس۱آیین نامهشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۲فنیشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب مهندس بنی اسدی۳آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۴فنییک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۶۱۸:۰۰۲۰:۰۰جناب مهندس بنی اسدی۵آیین نامهدوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۶آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۸۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۷آیین نامهچهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۹۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم علیزاده۸آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۳۰۱۰:۰۰۱۲:۰۰سرکارخانم علیزادهسپیده شهابی مقدممربی آموزش مهارت عملی رانندگیشروع فعالیت: ۲ بهمن ۱۳۸۹مجید منصوریمربی آموزش مهارت عملی رانندگیشروع...

تاریخ 10 بهمن 1400